دراویش بیدخت گناباد با دوچرخه در دور ایران

261

اولین ایرانی رکاب زن حداقل نوار مرزی ایران تابستان ۹۰با سه رشته ورزشی دیگر در این سفر