شهدای حادثه تروریستی زاهدان

1,755
الحق، آن که اول بار گفت ، شهدا دانه های تسبیح هستند، درست گفت، سیل جمعیت از ابتدای پارک مشتاق، از کودک تا مسن، از مسلمان تا اقلیت های دینی و از همه اقشار جامعه،عاشقانه و مشتاقانه به سمت گلستان شهدای اصفهان سرازیر شدند.22 بهمن چه زیبا در دل کودلان غرب نشین آتش زد و خوابشان را عکس تعبیر کرد.
pixel