جابه جا کردن کارها و لیستهای کاری

981

شما می تونین به دو شیوه کارها و لیستها رو در صفحات مختلف یک پروژه جابه جا کنین.

تسکولو
تسکولو 30 دنبال کننده