جلسه ۱۷: آموزش انتخاب ویژگی باکنترل Optimizationدر رپید

421

در این جلسه آموزشی از مجموعه جلسات دوره آموزشی رپیدماینر، فرآیند انتخاب ویژگی از دیتاست سرطان سینه (بعنوان نمونه با کمک کنترل Optimization و هسته الگوریتم های طبقه بندی مثل SVM، درخت تصمیم، شبکه عصبی، KNN، نایوبیز و غیرہ صورت میپذیرد. جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/BSfPx را در نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.