آموزش Camunda - جلسه اول

547
آموزش Camunda BPMS. آموزش مدلسازی و اجرای فرآیندها در ویدئو فراموش کردم یه این نکته تاکید کنم، حتما JRE و JDK باید روی سیستم نصب شده باشند به عنوان پیش نیاز برای اجرای کموندا
pixel