پنل اپراتوری مرکز تماس NG-IPCC

315
پنل اپراتوری تحت وب مرکز تماس NG-IPCC به اپراتور های مرکز تماس اجازه می دهد تا به سادگی تماس های ورودی یا خروجی خود را مدیریت نمایند. در این پنل اپراتور می تواند وضعیت عملکرد خود را مشاهده کرده و چگونگی سرویس دهی خود را کنترل نماید. چت کردن، انتقال مکالمه به سوپروایزر، Wrap up time و ... سایر قابلیت های این پنل می باشد.
pixel