خرابکاری جناب خان در شب چهارشنبه سوری جلوی رقیب عشقی

349

در این قسمت می بینید که جناب خان در شب چهارشنبه سوری برای رو کم کنی کامبیز جلوی احلام چیکارا کرده! با کمک عمه مشعل!