برتری تلاش بر هوش

39

پیشرفت و موفقیت در گروی تلاش و پیگیری است نه هوش! - جناب آقای نادر قنبری متخصص راهنمایی و مشاوره