آیا دندان های شیری فاقد ریشه می باشند؟

107

تصورات اشتباه والدین درباره ریشه دندان های شیری