این رویای توست؛ رویات رو ببین

127,200

ﺧﺎﻧﻮاده‌ى ﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روﯾﺎﻫﺎﻣﻮن رو ﺑﺎﻓﺘﯿﻢ و ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺟﻠﻮى ﻧﻮر ﻃﻼﯾﻰ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﯿﺮﻣﻮن روﺷﻦ ﺑﻤﻮﻧﻪ! وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ و ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﻫﻢ آﻣﺎده ﺑﺸﯿﻢ ﺑﺮاى درﺧﺸﯿﺪن دﻧﯿﺎى ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ رو ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

shampooma 5 دنبال کننده
pixel