اشتباه داوری در دیدار نامی نو و سایپا

53
اشتباه محرز داوری در دیدار نامی نو و سایپا که باعث به ثمر رسیدن گل دوم سایپا شد.
pixel