مثلث طلایی معامله گری

1,678

در این ویدئو ما به بررسی سه اصل اساسی خواهیم پرداخت: 1. نقطه ورود: یک استراتژی معاملاتی موفق برای یک نقطه ورود بدون ابهام شامل چه اصولی باید باشد؟ 2. نقطه خروج: چرا نباید برای خروج از سهم تحلیل کرد؟ و بهترین راه برای کشف نقطه خروج چیست؟ 3. اجرای موفق: مهمترین بخش یک معامله موفق اجرای درست آن است. اصول اجرای درست چیست؟