پیشران (قسمت چهاردهم)

106

دکتر محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مهمان برنامه پیشران گفت: گردشگری یک صنعت است و زیر ساختها و تاسیسات موردنیازش را می طلبد.

pixel