دیلمان و زردملیجه - تار : استاد انوش جهانشاهی

1,084

دیلمان (نغمه فولکلور گیلان) و قطعه زردملیجه (پرنده مهاجر) - مایه دشتی - اثر استاد ابوالحسن صبا - با تارنوازی : استاد انوش جهانشاهی آذرماه 1397 www.anooshjahanshahi.ir

دلنواز
دلنواز 15 دنبال کننده