دیلمان و زردملیجه - تار : استاد انوش جهانشاهی

1,728
دیلمان (نغمه فولکلور گیلان) و قطعه زردملیجه (پرنده مهاجر) - مایه دشتی - اثر استاد ابوالحسن صبا - با تارنوازی : استاد انوش جهانشاهی آذرماه 1397 www.anooshjahanshahi.ir
دلنواز 19 دنبال کننده
pixel