روایت گفتمانی عملیات کربلای 5

620

برشی از کارگاه روایت گفتمانی مدرسه کالک، در این مجموعه کارگاه ها، سه عملیات بزرگ دفاع مقدس با نگاهی آموزشی و گفتمان محور روایت می شوند. این قسمت عملیات کربلای 5 با گفتمان استکبارستیزی با ایمان به وعده های الهی