شهید مدافع حرم با پای برهنه {شهید خاوری }

800

شهید مدافع حرم با پای برهنه از وقتی که در بحرین آشفتگی ها شروع شد کار رضا نیز شروع شد. همیشه می گفت: نباید مقابل ظلم سر خم کرد. برای ما اسلام مرز ندارد.

مهاجر
مهاجر 154 دنبال کننده