بریتانیا پایتخت اسیدپاشی در جهان

328
در بریتانیا تنها در 3 سال 2000 مورد اسیدپاشی رخ داد!
pixel