بریتانیا پایتخت اسیدپاشی در جهان

330
در بریتانیا تنها در 3 سال 2000 مورد اسیدپاشی رخ داد!
pixel