بزرگترین رانت خواری که در تاریخ ایران رویداد فاش شد

97

به گزارش ایران رویداد احمد توکلی نماینده مردم تهران در بررسی های خود از بزرگترین رانت خواری که در ایران رویداد خبر داد . این فیلم مستند ریشه های این رانت خواری را آسیب شناسی می کند و در نهایت ریشه این رانت خواری را در اتاق بازرگانی ایران می بیند و مدعی می شود که بزرگترین رانت ها از اتاق بازرگانی ایران سرچشمه می گیرد.