رتبه بندی اجتماعی در گله، چگونه بر لنگش گاو شیری تاثیر می گذارد؟

213

Social ranking and lameness in dairy cattle