این پیام چندرسانه ای به کرش هر دستگاه آیفون می انجامد

4,151
کاربران آیفون با یک فایل سرسخت که به کرش اپلیکیشن پیام رسان می انجامد روبرو هستند.
pixel