این پیام چندرسانه ای به کرش هر دستگاه آیفون می انجامد

4,095

کاربران آیفون با یک فایل سرسخت که به کرش اپلیکیشن پیام رسان می انجامد روبرو هستند.