مهندس یحیی دهقانی و دکتر حافظی

50

مهندس یحیی دهقانی مدیرعامل انتشارات مبتکران در مراسم ختم دکتر حافظی در گفت و گوی اختصاصی با دوربین بنیاد حامیان دانشگاه تهران از ایشان سخن گفتند.