ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

ادیتور vi

5
ادیتور vi در لینوکس
pixel