توصیه وزیر ارتباطات به کارکنان پست بانک

333
اگر حس کنید کار هر روستایی، کار برادر یا خواهر شماست، به وظیفه خود عمل کرده اید
pixel