پارک علم و فناوری استان خوزستان

323

بازدید دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز از پارک علم و فناوری شهر خود