اینترنت اشیاء یا اینترنت شما؟

288

نحو تعامل با شیء متصل به اینترنت موجب تولید داده‌ می شود بنابراین در اصل شما تولید کننده محتوا هستید. به طوری که حتی ممکن است "اینترنت اشیاء" به عنوان "اینترنت شما" در نظر گرفته شود. www.IoTAcademy.ir https://t.me/IoTAcademy