تفسیر آزمون های تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه

1,250
حامیان دانشجویی 26 دنبال‌ کننده
تفسیر آزمون های T زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه در یک تحقیق نیمه تجربی از نوع آزمایشگاهی بر روی 30 نمونه آماری با سه ویژگی فردی در دو نوبت صبح و عصر. در این تحقیق موارد ذیل سنجیده شد: 1. مقایسه پیش آزمون های صبح و عصر هر گروه بصورت مجزا 2. قبل و بعدِ هر گروه در دو نوبت صبح و عصر 3. پیش آزمون های سه گروه با هم در نوبت صبح 4. پیش آزمون های سه گروه با هم در نوبت عصر 5. تفاوت کلی هر سه گروه در صبح با هم 6. تفاوت کلی هر سه گروه در عصر با هم *تفاوت پس آزمون ها توسط مورد درخواست دانشجو نبود.
pixel