طراحی سیستم ثبت سیگنال های عصبی به روش ECoG

372

محوریت این پروژه، طراحی وپیاده­ سازی یک سیستم ثبت8کاناله الکتروکورتیکوگرام برای ارتباط باسیستم عصبی می­باشدکه می­تواندعمل ثبت فعالیت های برون غشایی مغز راانجام دهد.کم حجم بودن وسبک بودن به همراه چگالی قابل قبول الکترودهادرسیستم ECoG، از ویژگیهای موردنظردرطراحی این سیستم­ می­باشند.لازم به ذکراست که علاوه بربررسی عملکردسیستم طراحی شده به صورت برون تنی،سیستم موردنظربرموجودزنده نیزموردآزمایش قرارگرفت.

علوم شناختی
علوم شناختی 124 دنبال کننده