نقش "من" در پیشگیری از خودکشی

183
خودکشی قابل پیشگیری است و همه ما می توانیم در آن نقش داشته باشیم. در این کلیپ دکتر مهدی حسن زاده، روانپزشک و رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران درباره نقش هر فرد در شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی، نحوه یاری رسانی به آنها و پیشگیری از خودکشی صحبت می کنند.
pixel