فول ریس مسابقه نهم فرمول ای فصل 2018/2019 - موناکو

266
موتور اسپورت ایران - فول ریس مسابقه نهم فرمول ای فصل 2018/2019 - موناکو مقام اول: ژان اِریک ورن - دی اس تِچیتا - 51 دور مقام دوم: اولیور رولند - نیسان ای دمز - 0.201 + مقام سوم: فلیپه ماسا - ونچوری فرمولا ای تیم - 1.261+
pixel