افتخار دارم که در انتخابات شورای شهر “بدون تبلیغات” منتخب اول شدم

55

“پروین درخشش” عضو شورای شهر فریمان از استان خراسان رضوی چگونه یک زن می تواند منتخب اول شورای یک شهر شود؟ در شهر فریمان و روستاهای اطراف زنان چه نقشی در شوراهای اسلامی شهر و روستا دارند؟ http://navidesobh.ir/?p=30672