کشف فرصت، خلق ثروت؛ با ایجاد کارآفرینی و ارزش افرینی

499

در محل اتاق بازرگانی زنجان با تدریس اقای باران دوست