بحران بهداشت و درمان چین

72

کلیپ نیویورک تایمز با موضوع «سرمایه داری چگونه سیستم بهداشت و درمان چین را تخریب کرد؟» ___ ✊نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا

علی93

علی93

4 ماه پیش
مرگ بر چین