اگر فردی حرامی خورده باشد و سپس از آن توبه کند ، خداوند گناهش را بخشیده است؟

76