اول جنگ هیچ چیز نداشتیم اما با این وضعیت جلو رفتیم

31

مراسم شب خاطره دفاع مقدس ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

pixel