تمرینات تعادلی در نوجوان فلج مغزی در جلسات کاردرمانی

1,200

محمد امین بعد از عمل پاش تعادلش افت کرده بود و نیاز بود که برنامه کاردرمانیشو رو بر روی بهبود تعادل متمرکز کنیم.