ما جنگ را تجربه کرده ایم . ما صلح را میخواهیم

158

مجموعه سخنرانی های آدولف هیتلر