آشنایی با مفاهیم پایه و اصلی اقتصاد خرد

169
شما با مشاهده این فیلم آموزشی، آشنایی مقدماتی با مفاهیم پایه و اصلی اقتصاد خرد خواهید داشت. https://myfaramozesh.ir/product/mi-0001/
pixel