بخش‌های از قوانین جهان هستی

275

بخشی از جلسه سوم دوره شناخت قوانین جهان هستی بخش‌های از قوانین جهان هستی متل: ساز و کار جهان هستی، ارتعاش، فرکانس، مدار،‌ قانون توجه و امواج رادیویی را توضیح میدم برای آگاهی از سمینار‌ها و دوره‌های آموزشی عدد۶ را به شماره ۰۹۱۰1772386 را بفرستید