کتاب "مرد سلول شماره 5" داستانی از زندگی دکتر شریعتی

178

کتاب "مرد سلول شماره 5" داستانی از زندگی دکتر علی شریعتی به روایت مصطفی رحیمی. ارزش عمیق هرکس، به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد.