بازدید ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور از کارخانه نوآوری آزادی

33

بازدید ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور از کارخانه نوآوری آزادی اولین شعبه پارک فناوری پردیس | 07 بهمن 1398

pixel