شهدا شرمنده ایم.....

406

جانباز قطع نخاع گردن که باشی دوپایت در خاک جبهه جا مانده باشد سرطان هم که داشته باشی به علت نارسایی کلیه دیالیز هم که بشوی زخم بستر هم که داشته باشی هر روز شهیدی و شهدا غبطه تو را خواهند خورد و وای بر ما و کسانی که از تو غافل شدند خدایا ما را شرمنده قهرمانانمان نکن... سید حسین آملی بعد از سی و سه سال را به سینه خوابیدن بر روی تخت، آسمانی شد... سیدجان شهادتت مبارک