گفتار ۹۹ ”حکمت شعر و اندیشه های برین“ -شعر در اسلام

89

معنای مختلف هنر ، بودا و ابراهیم ادهم …