مهارت های ICDL

779
گفته ای دکتر رضا اسدی مسئول آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارتباط با مهارت های ICDL
pixel