مهارت های ICDL

369

گفته ای دکتر رضا اسدی مسئول آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارتباط با مهارت های ICDL