بررسی فاصله طبقاتی و حقوق نجومی در قانون ایران و آمریکا

69

حجه الاسلام راجی، بررسی فاصله طبقاتی و حقوق نجومی در قانون ایران و آمریکا