شاهرود --- لوشان 1398/1/15 مدیر کلوپ بهمن غیاثوند

351

500 کیلومتر هوایی 645 کیلومتر زمینی تعداد 36 پرنده از 4 شرکت کننده برگشتی 27 عدد در وقت قانونی نفر اول هادی جهانی تحویلی 21 دریافتی 16 نفر دوم حاج اسماعیل زارع تحویلی 4 برگشتی 2 نفر سوم بهمن غیاثوند تحویلی 4 برگشتی 4 نفر چهارم مهدی جهانی تحویلی 7 برگشتی 5