میکس فیلم خوابگرد stop crying your heart out_oasis

339
DARK 115 دنبال‌ کننده

آهنگ stop crying your heart out از Oasis روی فیلم خوابگرد(sleepwalking) میکس من نیست. youtube/DiegoCarbajl hold up, hold on, don't be scared, you'll never change what's been and gone. may your smile, shine on, don't be scared, your destiny may keep you warm محکم باش، تحمل کن، نترس، هیچوقت نمی تونی چیزی که شده و رفته رو تغییر بدی. شاید لبخندت، تجلی پیدا کنه، نترس، شاید سرنوشتت تو رو گرم نگه داره...

DARK 115 دنبال کننده
pixel