صحبت های مهم سردار حاج سعید قاسمی در جمع خبرنگاران بازدید کننده از مناطق زلزله س

909

صحبت های مهم سردار حاج سعید قاسمی در جمع خبرنگاران بازدید کننده از مناطق زلزله سرپل ذهاب دوشنبه ۸مرداد۹۷