تاثیرات کوچینگ و آموزش آن برای روان درمانگر از زبان خانم لیلی نعینی

652
نظر خانم لیلی نعینی - روان درمانگر در رابطه با سفر کوچینگی ایشان در سطح یک و دو کوچینگ همراه با آکادمی کوچینگ فارسی زبانان
pixel