اعتماد به نفس واقعی و کاذب

611

مهندس امیر احمدی در این فایل ویدئویی بطور روشن و قابل لمس، تفاوت اعتماد به نفس واقعی و کاذب را بیان می کند. اعتماد به نفس شما چگونه است؟ سایر آموزشها را از سایت فناوری انسان هوشمند جستجو کنید: www.faenho.ir