در دوره ویروس کرونا دستمال کاغذی فراموش نشه... (در ایام مقابله با ویروس کرونا)

346
انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسـه، تخلیـه ترشـحات بینـی و دهان است. این ویروس می‌تواند در فاصله 1 تا 2 متری از طریق سرفه یـا عطسـه منتقـل شـود. راه دیگـر انتقـال، تماس دستها با محیط و سطوح آلوده به ویروس که به‌طور عمومی و مشترک استفاده می‌شود است، بنابراین حائز اهمیت است، پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خود را با آب و صابون شستشو دهید. پس در دوره ویروس کرونا دستمال کاغذی فراموش نشه ....
pixel